ΑνεμογεννήτριεςΕνημέρωση


ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

Με τον Νόμο 3851/2010 τέθηκαν οι βάσεις για την ανάπτυξη των Μικρών Ανεμογγενητριών στην Ελλάδα με τον οποίο

 • προσδιορίστηκαν οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης,

 • οι επενδυτές απαλλάχθηκαν από τις αποφάσεις εξαίρεσης,

 • διαμορφώθηκε ειδικό τιμολόγιο των 0,25 €/kWh για ανεμογεννήτριες < των 50kWp

 • οι επενδυτές απαλλάχθηκαν από την ανάγκη εκπόνησης αιολικών μετρήσεων σε επίπεδο αδειοδότησης.

Αδειοδότηση

Οι αιολικές εγκαταστάσεις συνολικής ισχύος έως 100 kW έχουν απαλλαχθεί από την υποχρέωση έκδοσης:

 • απόφασης εξαίρεσης

 • άδειας παραγωγής (Παρ. 4δ, Άρ. 4, ν.3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με τη Παρ. 12, Άρ. 2 του ν.3851/2010) και

 • αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας (Παρ. 8, Άρ. 8 του ν.3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13, Άρ. 8 του ν.3851/2010).

Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτούνται τα κριτήρια αξιολόγησης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής, όπως η η προσκόμιση ανεμολογικών δεδομένων από πιστοποιημένο φορέα.

Επιπλέον δεν εκδίδεται πια καμιά διοικητική πράξη και η αδειοδότησή τους γίνεται από τη Δ.Ε.Η.'Εγγραφα / Δικαιολογητικά

Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αίτηση στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δικτύου (Δ.Δ.Δ. - Πατησίων 27, Αθήνα) είναι τα ακόλουθα

 1. Συμπλήρωση του εντύπου του παραρτήματος της ΥΑ13310 / 2007

 2. Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου με σημειωμένη τη θέση εγκατάστασης της ανεμογεννήτριας σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ87

 3. Τίτλος κυριότητας του χώρου εγκατάστασης

 4. Τεχνική περιγραφή του βασικού εξοπλισμού της επένδυσης 
  (σχέδια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, σχέδια βάσης, Μ/Σ Ανύψωσης, Τεχνική έκθεση)

 5. Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό διάγραμμα του σταθμού

 6. Τεχνικά εγχειρίδια & πιστοποιήσεις εξοπλισμού

Ο φάκελος συμπληρώνεται αργότερα με:

 • αντίγραφο της έγκρισης από την Πολεοδομία (μικρής κλίμακας ή δόμησης), όταν αυτή εκδοθεί,

 • αντίγραφο της απαλλαγής από Ε.Π.Ο. ή αποδεικτικό παρέλευσης του 20ημέρου από την υποβολή της αίτησης στη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας για εγκαταστάσεις κάτω από 20 kW. Όλες οι ανεμογεννήτριες ανεξαρτήτως ισχύος υπόκεινται σε διαδικασία Ε.Π.Ο. όταν:

  - εγκαθίστανται σε γήπεδα που βρίσκονται σε οριοθετημένες περιοχές του δικτύου Natura 2000 ή σε παράκτιες ζώνες που απέχουν λιγότερο από εκατό (100) μέτρα από την οριογραμμή του αιγιαλού εκτός βραχονησίδων, ή

  - γειτνιάζουν, σε απόσταση μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων, με σταθμό Α.Π.Ε. της ίδιας τεχνολογίας που είναι εγκατεστημένος σε άλλο γήπεδο και έχει εκδοθεί γι’ αυτόν άδεια παραγωγής ή απόφαση Ε.Π.Ο. ή προσφορά σύνδεσης, η δε συνολική ισχύς των σταθμών υπερβαίνει τα παραπάνω καθοριζόμενα όρια.

 • Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για εγκαταστάσεις από 20 έως 100 kW

Κατά το νόμο, ο τίτλος κυριότητας και η έγκριση της Πολεοδομίας, δεν απαιτούνται για την έκδοση της προσφοράς σύνδεσης με τη ΔΕΗ, αλλά απαιτούνται για την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης η οποία ακολουθεί της προσφοράς σύνδεσης. 


Αιολικό Δυναμικό


Κρίσιμη παράμετρος για την υλοποίηση της επένδυσης παραμένει η γνώση του αιολικού δυναμικού της περιοχής εγκατάστασης.

Πηγές Πληροφόρησης

 • ΕΜΥ

 • Χάρτες Αιολικού δυναμικού – ΚΑΠΕ - ΡΑΕ

 • Μετρήσεις αιολικού δυναμικού

 • Μακροσκοπικά μοντέλα μετεωρολογικών προβλέψεων

Κατηγοριοποίηση Αιολικού Δυναμικύ

Οι κατηγορίες του αιολικού δυναμικού σε (m/sec) μέσης ετήσιας τιμής ανέμου έχουν ως εξής:

 • Ανεπαρκές <4

 • Χαμηλό 4 – 5,5

 • Μέσο 5,5 -7

 • Υψηλό 7 - 9

 • Πολύ υψηλό >9

Μειώση Αβεβαιότητας

Σε περιοχές με μέσο ή υψηλό αιολικό δυναμικό που στο συμπέρασμα αυτό συγκλίνουν οι πηγές πληροφόρησης υπάρχει λιγότερο επενδυτικό ρίσκο. 

Στις υπόλοιπες κατηγορίες αιολικού δυναμικού υπάρχει μεγαλύτερη αβεβαιότητα διότι:

 • Στο χαμηλό αιολικό δυναμικό αδυνατούμε να γνωρίζουμε την περίοδο απόσβεσης της επένδυσης.

 • Στο υψηλό αιολικό δυναμικό αδυνατούμε να γνωρίζουμε αν η Ανεμογεννήτρια προσαρμοστεί σωστά και αντέξει στις συνθήκες της περιοχής εγκατάστασης.

 • Είναι οικονομοτεχνικά χρήσιμο να επιλέξουμε το ύψος πύργου που είναι βέλτιστο στην σχέση τιμής απόδοσης.

Είναι φανερό πλέον ότι η μέτρηση του αιολικού δυναμικού της θέσης εγκατάστασης θα εξαλείψει τον παράγοντα της αβεβαιότητας και θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στην επένδυση.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, οι τράπεζες απαιτούν να λάβουν σαφείς πιστοποιήσεις σε σχέση με τη δυνατότητα της επένδυσης να αποπληρώνει τα δάνειά της.

Τι προσφέρει η RENEVOL


Η RENEVOL έχοντας εμπειρία και άριστη τεχνογνωσία στα φωτοβολταϊκά συστήματα, δραστηριοποιείται πλέον και στην παροχή προϊόντων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την υλοποίηση επενδύσεων σε μικρές ανεμογεννήτριες.


H RENEVOL αναλαμβάνει για εσάς το σύνολο των μελετών που απαιτούνται για την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών μέχρι 50 kWp σε περιοχές με αιολικό ενδιαφέρον.


Η RENEVOL είναι αντιπρόσωπος και διανομέας των πλέον αξιόπιστων μικρών ανεμογεννητριών παγκοσμίως, όπως της καναδέζικης εταιρείας Seaforth Energy Inc. (www.seaforthenergy.com) τον κατασκευαστή της ανεμογεννήτριας  AOC 15/50  50 kW.

Για την μελέτη Αιολικού Πάρκου Μικρών Ανεμογεννητριών μέχρι 50 kWp παρέχουμε.


 1. Εκτίμηση αιολικού δυναμικού στην θέση της εγκατάστασης.

 2. Χάρτες αιολικού δυναμικού.

 3. Υπολογισμό και μέτρηση του αιολικού δυναμικού στην θέση της εγκατάστασης.

 4. Εκτίμηση παραγωγής ετήσιας ηλεκτρικής ενέργειας με την ανεμογεννήτρια της SEAFORTH ENERGY.

 5. Αποτύπωση γηπέδου εγκατάστασης και δημιουργία τρισδιάστατου αναγλύφου για την αποτελεσματικότερη χωροθέτηση των μικρών ανεμογεννητριών.

 6. Προτεινόμενες θέσεις εγκατάστασης των Μικρών Ανεμογεννητριών στο γήπεδο εγκατάστασης.

 7. Προτεινόμενο ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης με τις προδιαγραφές των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.

 8. Οικονομοτεχνική αξιολόγηση της εγκατάστασης (Best Value for Money).

 9. Εξέταση χωροταξίας της περιοχής για την δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο της ΔΕΗ.

 10. Αναλαμβάνουμε την πλήρη Αδειοδότηση της επένδυσης

 11. Χρηματοδότηση

 12. Εγκατάσταση και σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ

 13. Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη κατά την διάρκεια της λειτουργίας της