ΑνεμογεννήτριεςΜέτρηση και Εκτίμηση Αιολικού Δυναμικού

Η RENEVOL συνεργάζεται με εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας το οποίο είναι διαπιστευμένο κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) για την εκτέλεση μετρήσεων αιολικού δυναμικού με σκοπό την εκτίμηση απόδοσης ανεμογεννητριών.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει την εγκατάσταση και συντήρηση του ανεμολογικού σταθμού, την ανάλυση των μετρήσεων και τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων σύμφωνα τα σχετικά διεθνή πρότυπα και τη διαπιστευμένη διαδικασία. Όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός διατίθεται από το Εργαστήριο. Σε περίπτωση διάθεσης του εξοπλισμού από τον ενδιαφερόμενο ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τη διαπιστευμένη διαδικασία του Εργαστηρίου ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα και ιχνηλασιμότητα των μετρήσεων.

Το σύνολο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται εντάσσεται στο διαπιστευμένο σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης και συνίσταται στον έλεγχο, τη διακρίβωση, τις μετακινήσεις, το ιστορικό βλαβών και όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Οι ανεμολογικοί ιστοί εγκαθίστανται και συντηρούνται από τα εξειδικευμένα συνεργεία της εταιρείας. Η επιλογή της κατάλληλης θέσης μέτρησης γίνεται κατόπιν επίσκεψης και επιθεώρησης της τοπογραφίας.

Η ανάλυση των μετρήσεων και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται με το λογισμικό MultiWind που ανέπτυξε η εταιρεία και επιτρέπει την παράλληλη επεξεργασία και ανάλυση πολλών ανεμολογικών σταθμών και την εξαγωγή συμπερασμάτων περί της χωρικής διαμόρφωσης του ανέμου και των τοπογραφικών ή μικροκλιματικών επιδράσεων.

Οι εκθέσεις συνοδεύονται από πλήρη και λεπτομερή τεκμηρίωση της μεθοδολογίας, των αποτελεσμάτων και της αβεβαιότητας.