Συντήρηση Οικιακών Φωτοβολταϊκών & Φωτοβολταϊκών Πάρκων

NEW- Ζητείστε έναν ΔΩΡΕΑΝ τεχνικό έλεγχο στο οικιακό σας φωτοβολταϊκό ή στο δικό σας Φωτοβολταϊκό Πάρκο.

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα σήμερα, αποτελούν την πιο σίγουρη και σταθερή επένδυση για την οποία έχετε δαπανήσει χρήματα και λαμβάνετε και επιθυμείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε κέρδη. 

Για να καταστεί εφικτή η διατήρηση της κερδοφορίας της επένδυσης σας, απαραίτητη κρίνεται η φροντίδα και η τακτική συντήρηση της. Ας αναλογιστούμε πόσα προϊόντα διατηρούμε στην κατοχή μας, από τα οποία δεν έχουμε κέρδη και  τηρούμε απαρεγκλίτως πρόγραμμα τακτικής συντήρησης. 

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι εγκαταστάσεις, ανεξαρτήτως από την ισχύ και την θέση εγκατάστασης, αποτελούν ηλεκτρομηχανολογικές διατάξεις υπό τάση, εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες και υπόκεινται σε φθορές οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν παροδικές, ήμι - μόνιμες και μόνιμες βλάβες, οι οποίες για να αποκατασταθούν απαιτούν σημαντικούς οικονομικούς πόρους.

Η RENEVOL, ούσα μία από τις ελάχιστες εταιρείες στην Ελλάδα με ειδικευμένο προσωπικό με υψηλή μόρφωση στον τομέα των ενεργειακών έργων και πιστοποιημένο κατά το μόνο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εγκατάστασης και συντήρησης φωτοβολταϊκών σταθμών PV TRIN, μπορεί να εξασφαλίσει την αδιάλειπτη και αποδοτική λειτουργία των εγκαταστάσεων σας. 

Το τρίπτυχο αποδοτικής λειτουργίας αφορά την Προληπτική συντήρηση - Τεχνική επέμβαση - Τηλεπαρακολούθηση του συστήματος σας

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και κερδίστε σε ποιότητα και σε παροχές 


Τριπτυχο Συντήρησης Φωτοβολταϊκών σταθμών

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Α ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
1 Έλεγχος των πλαισίων για τυχόν ζημιά στα κρύσταλλα, κυψέλες (έλεγχος με ειδικό φακό), backsheet,  junction boxes, connectors, frame.
2 Έλεγχος και σύσφιξη των συγκρατητών σύμφωνα με τις προδιαγραφές σύσφιξης του κατασκευαστή (αντικατάσταση σε περίπτωση παραμόρφωσης ή βλάβης)
3 Έλεγχος του κυτίου διασύνδεσης και των εξωτερικών ηλεκτρολογικών συνδέσεων για σημάδια οξείδωσης, χαλάρωσης κ.α.
4 Έλεγχος της καλωδίωσης για σημάδια φθοράς. - Έλεγχος συνδέσεων των Φωτοβολταϊκών πλαισίων
5 Θερμογραφικός έλεγχος εγκατάστασης (θερμογράφση και ανάλυση θερμογραφημάτων) για την εύρεση hotspots και γήρανσης κυψελών
6 Μετρήσεις κατά το πρότυπο IEC 62446 - Μέτρηση αντίστασης μόνωσης - αντίσταση γείωσης - καμπύλη I-V - Ανάλυση αποτελεσμάτων - Έλεγχος πτώσης απόδοσης PiD


Β ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΙΣ (INVERTERS)
1 Επιθεώρηση για τυχόν ζημιές
2 Καθαρισμός Φίλτρων αέρα και αντικατάσταση σε περίπτωση που απαιτηθεί
3 Έλεγχος και καθαρισμός καμπίνας 
4 Έλεγχος λειτουργίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας και τις οδηγίες συντήρησης του κατασκευαστή
5 Έλεγχος λειτουργίας τηλεμετρίας - ρύθμιση τηλεμετρίας 
6 Αναβάθμιση firmware (εφόσον απαιτείται) - Εκμετάλλευση δυνατοτήτων του αντιστροφέα


C ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ
1 Οπτικός έλεγχος των κυτίων DC/ AC, για τυχόν εξωτερικές φθορές
2 Επιθεώρηση των ηλεκτρικών συνδέσεων, ασφαλειών κ.α.
3 Εξέταση αποζευκτών και έλεγχος λειτουργίας αυτών σύμφωνα με τις οδηγίες του εκάστοτε κατασκευαστή
4 Έλεγχος επιτηρητή τάσης
5 Δοκιμή του αυτόματου γενικού διακόπτη AC, για περιπτώσεις σφάλματος δικτύου, χαμηλής ή μέσης τάσης, υψηλής θερμοκρασίας σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες
6 Δοκιμή του κομβίου κινδύνου.
7 Οπτική εξέταση των κλεμών τους διάφορους πίνακες AC και DC για ισχύ και σύσφιξη των συνδέσεων εφόσον απαιτείται
8 Έλεγχος οδεύσεων και συνδέσεων
9 Έλεγχος συστήματος στήριξης (διάβρωση, οξείδωση κ.α.)
10 Έλεγχος γειώσεων
11 Έλεγχος ακίδων Σ.Α.Π. (στήριξη, διάβρωση, οξείδωση και αντικατάσταση εφόσον απαιτηθεί)
12 Έλεγχος αισθητήρων καταγραφής 
13 Αντισκωρική προστασία βάσεων στήριξης 


D ΜΕΤΑΣXΗΜΑΤΙΣΤΗΣ (Μ/Σ)
1 Γενικός καθαρισμός (έλεγχος) του χώρου των Μ/Σ. 
2 Μέτρηση αντίστασης μόνωσης.  
3 Έλεγχος καλής λειτουργίας προστασιών.  
4 Συσφίξεις με δυναμόκλειδο. 
5 Έλεγχοι καλωδίων  
6 Συσφίξεις καλωδιώσεων 
7 Έλεγχος θερμοκρασίας Μ/Στων έλεγχος περιμετρικής γειώσεως χώρου. 
8 Έλεγχος - καθαρισμός των Μ/Σ  
9 Οπτικοί έλεγχοι. 
10 Έλεγχος- καθαρισμός καλωδίων μέσης  & χαμηλής τάσης στο χώρο των Μ/Στων 
11  Έλεγχος- καθαρισμός ακροκιβωτίων μέσης τάσης 
12 Μέτρηση μονώσεων καλωδίων Μ/Σ 
13 Μέτρηση γειώσεων τριγώνου ουδέτερου κόμβου και μεταλλικών μερών. 

E. ΠΕΔΙΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
1 Καθαρισμός χώρου και πινάκων. 
2 Λειτουργικές δοκιμές. 
3 Έλεγχος ακροκιβωτίων μέσης τάσης 
4 Μηχανικές και ηλεκτρικές δοκιμές Α.Δ.Ι.  
5 Έλεγχος καλής λειτουργίας προστασιών (Η/Ν, ασφαλειών).  
6 Οπτικός έλεγχος των πυκνωτικών μονάδων.  
7 Συσφίξεις με δυναμόκλειδο. 
8 Καθαρισμοί. 
9 Έλεγχοι καλωδίων. 
10 Λίπανση μηχανικών μερών στους διακόπτες μέσης τάσης. 

F ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
1 Έλεγχος για πιθανή νέα βλάστηση που εγκυμονεί κινδύνους για την ασφαλή και αδιάλειπτη λειτουργία της εγκατάστασης
2 Έλεγχος για τυχόν προβλήματα σκίασης
3 Έλεγχος κατάστασης πρόσβασης και σήμανσης χώρου
4 Επιθεώρηση κατάστασης περίφραξης 
5 Καθαρισμός φωτοβολταϊκών πλαισίων
6 Χλοοκοπή