Business Plan

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - NEW

Οι σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ της RENEVOL, αναλαμβάνουν,

25/02/2013 έως τις 10/05/2013 - Περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ

α) «Μεταποίηση»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών επιχειρήσεων.

β) «Τουρισμός»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας τουριστικών επιχειρήσεων.

γ) «Εμπόριο» - «Υπηρεσίες»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε δυναμικούς στοχευμένους κλάδους του τριτογενή τομέα.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31/12/2011 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.

2. Νέες / υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.Οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/νους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης, ενώ οι υπό σύσταση πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων είναι οι ακόλουθες:

για τις νέες και υπο σύσταση επιχειρήσεις, εφόσον αιτηθούν λειτουργικές δαπάνες, θα πρέπει ο κύριος μέτοχος της επιχείρησης να μην έχει κλείσει κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές.

 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται:

 

ΠΟΣΟΣΤΌ ΕΠΙΔΌΤΗΣΗΣ

Το συνολικό ποσοστό Επιδότησης καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης:

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ & ΔΑΠΆΝΕΣ

1.        Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

2.        Μηχανήματα – Εξοπλισμός παραγωγής

3.        Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης)

4.        Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας

5.        Δικαιώματα τεχνογνωσίας

6.        Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

7.        Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού

8.        Προβολή - Προώθηση

9.        Αμοιβές Συμβούλων

10.     Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες/υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις

 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Σημειώνεται ότι η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια, τραπεζικό δανεισμό ή με συνδυασμό των δύο και αποδεικνύεται με τα εξοφλημένα παραστατικά κατά την υλοποίηση του έργου.

Στην περίπτωση του τραπεζικού δανεισμού οι επενδυτές μπορούν να αξιοποιήσουν και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία της ΕΤΕΑΝ και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας που διατίθενται μέσω των Τραπεζών. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορούν να ζητήσουν την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ για δάνεια ή εγγυητικές επιστολές, ή την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.

 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης γίνεται με αντίστοιχη υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και μετά απο επιτόπια πιστοποίηση του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρησης (Ε.Φ.Δ.)

Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής έως και 100% της επιδότησης, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη προκαταβολής αποτελεί η κατάθεση στον Ε.Φ.Δ. τουλάχιστον ισόποσης με το ποσό της προκαταβολής εγγυητικής επιστολής απο τράπεζα.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες για την μεταποίηση και τον τουρισμό και τους δώδεκα (12) μήνες για τις άλλες θεματικές ενότητες από την ημερομηνία αποδοχής της σχετικής απόφασης μεταξύ του Ε.Φ.Δ. και του δικαιούχου της ενίσχυσης. Υπάρχει η δυνατότητα τρίμηνης παράτασης η οποία θα δίνεται ύστερα από αίτημα του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31/06/2015.

Business Plan

Ενεργούμε για λογαριασμό σας, ελέγχοντας την καταλληλότητα και βιωσιμότητα της ενεργειακής επένδυσης στην οποία σκοπεύετε να προβείτε, τεκμηριώνοντας την άποψη μας στους εξής άξονες,

 

Δυνατότητα υλοποίησης – Αποδοτικότητα – Χρονοδιάγραμμα - Σχεδίαση της επένδυσης.

Σας παραδίδουμε τα απαιτούμενα στοιχεία (μελέτη σκοπιμότητας – επιχειρηματικό σχέδιο), που θα σας οδηγήσουν στην αξιολόγηση και τραπεζική δανειοδότηση της επένδυσης που σκοπεύετε να υλοποιήσετε.

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Η σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου (Βusiness Ρlan) είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης. Τα τελευταία χρόνια η κατάθεση επιχειρηματικού σχεδίου είναι απαραίτητη για επιχειρηματικά δάνεια - επιδοτήσεις από την ΕΕ και άλλες παρόμοιες ενέργειες.

Τι ακριβώς είναι το επιχειρηματικό Σχέδιο;

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο είναι μία γραπτή περιγραφή του επιχειρησιακού μοντέλου που η επιχείρηση προβλέπεται να ακολουθήσει συστηματικά στο μέλλον. Σκοπός του είναι η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τόσο της αγοράς όσο και της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές παραμέτρους που μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά, την οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Σε τι χρησιμεύει ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο;

Η σύνταξη ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι χρήσιμη και απαραίτητη για κάθε επιχείρηση γιατί:

Συμβάλει στη δομή και οργάνωση της επιχείρησης

Βοηθάει στη λήψη αποφάσεων με βάση τους στόχους και την πολιτική της επιχείρησης

Παρέχει μία ξεκάθαρη εικόνα για την αγορά, τους πελάτες και τους ανταγωνιστές

Αποτελεί σημείο αναφοράς για τον έλεγχο της επίτευξης ή όχι των στόχων της επιχείρησης

Δείχνει τις αδυναμίες αλλά και τα δυνατά σημεία της επιχείρησης στον κλάδο που δραστηριοποιείται

Θεωρείται πλέον απαραίτητο δικαιολογητικό για τη σύναψη δανείων, ανάληψη εθνικών και ευρωπαϊκών επιδοτήσεων και προσέλκυση επενδυτών

Ποια είναι η δομή ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου;

Η δομή ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου περιλαμβάνει τις εξής βασικές ενότητες:

Εισαγωγικά Στοιχεία (εξώφυλλο, εισαγωγική σελίδα, περιεχόμενα)

Εσωτερική Ανάλυση (περιγραφή της επιχείρησης, των προϊόντων ή υπηρεσιών που θα προσφέρει, του χώρου και του ανθρώπινου δυναμικού)

Εξωτερική Ανάλυση (ανάλυση της αγοράς, των πελατών και του ανταγωνισμού του ιδίου κλάδου με αυτόν που δραστηριοποιείται η επιχείρηση)

Προσδιορισμός στόχων και τρόπος υλοποίησής τους (στρατηγική προϊόντων ή υπηρεσιών, πωλήσεις, marketing, διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού)

Χρηματοοικονομική Ανάλυση (ανάλυση ισοζυγίων, ισολογισμών, χρηματορροών, αποτελεσμάτων χρήσης, break even point analysis)

Συμπεράσματα (δυνατά και αδύνατα σημεία της εταιρίας, πιθανοί κίνδυνοι)

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί ότι η μορφή του Επιχειρηματικού Σχεδίου προσδιορίζεται από το είδος και τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.

Ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο πρέπει να συνταχθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργεί θετικές εντυπώσεις στον κάθε αναγνώστη. Συγκεκριμένα θα πρέπει να είναι :

•  Σαφές και κατανοητό

•  Συνοπτικό, χωρίς να πλατειάζει

•   Ευπαρουσίαστο και χωρίς λάθη

•   Ρεαλιστικό, ως προς τους στόχους που θέτει

•   Αληθινό και ακριβές ως προς τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που χρησιμοποιεί

Παρόλο που η προετοιμασία και η σύνταξη ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου απαιτεί γνώσεις, χρόνο και περιοδικές επανεξετάσεις, η ολοκλήρωση του προσφέρει στην επιχείρηση χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη θέση και την πορεία της στην αγορά, τους ανταγωνιστές και τους πελάτες της, καθώς επίσης και για τις προοπτικές της μελλοντικής ανάπτυξης και βιωσιμότητάς της.